Producenci

Zaloguj się

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SPRZETREHABILITACYJNY.SHOPER.PL

Przedstawiony regulamin zawiera zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego sprzetrehabilitacyjny.shoper.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie "Akceptacja regulaminu"


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZAMÓWIENIA

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

IV. PŁATNOŚCI

V. ZWROTY

VI. REKLAMACJE

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stronami umowy są:

Właściciel sklepu internetowego sprzetrehabilitacyjny.shoper.pl prowadzonego pod adresami URL:
http://www.sprzetrehabilitacyjny.shoper.pl oraz adresem poczty elektronicznej sklep@haltia.pl w osobie Pani Katarzyny Ćwiek, działającego pod nazwą Haltia Katarzyna Ćwiek, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Chorwackiej 64/21, 51-107 Wrocław, wpisaną do
ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem ewidencyjnym nr 196196 NIP 9111400397,REGON 933023310 zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.

Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym activeshop.pl, zwana jest w dalszej części regulaminu poniżej KUPUJĄCYM


2. KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. KUPUJĄCY świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
a. Obsługa związana ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją.

4. Sklep internetowy activeshop.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

5. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:

a. Dostęp do Internetu.

b. Przeglądarka internetowa

c. Monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli

6. KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAJĄCEMU treści o charakterze bezprawnym.

7. Oferta sklepu internetowego sprzetrehabilitacyjny.shoper.pl jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.

2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:

- Imię i nazwisko

- Adres zamieszkania

- Adres do korespondencji

- Adres poczty elektronicznej

- Nr telefonu

3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet.

5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew lub Dotpay - płatności elektroniczne następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.

6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia w którym SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.

7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.

8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.

9. Aktualny status zamówienia KUPUJĄCY może śledzić po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta. Do zalogowania się KUPUJĄCY wykorzystuje dane podane podczas rejestracji.

10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji .

III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO (dotyczy opcji płatności: przelew lub Dotpay - płatności elektroniczne). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia.

2. Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.

3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Czas dostawy towaru wynosi do 14 dni roboczych.

Koszty wysyłki wynoszą w zależności od wagi przesyłki:

FIRMA KURIERSKA

5. KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.

6. Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAJĄCEGO to:

a. przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.

b. dotpay (płatności elektroniczne) - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.


c. gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki - realizowana przez kuriera lub pracownika Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki.


d. gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5. O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

6. Dane SPRZEDAJĄCEGO i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie activeshop.pl

V. ZWROTY

1. KUPUJĄCY zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Przy tym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tak określonego terminu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy termin dziesięciodniowy, w którym KUPUJĄCY może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

2. Zwrot towaru następuje na koszt KUPUJĄCEGO.

3. SPRZEDAJĄCY dopuszcza prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni.


VI. REKLAMACJE

1. Aby zgłosić reklamację KUPUJĄCY zobowiązany jest w tym celu poinformować SPRZEDAJĄCEGO przesyłając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową na adres e-mail: info@haltia.pl

2. Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, KUPUJĄCY może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W myśl art. 8 ust. 4 ustawy, dopiero jeżeli KUPUJĄCY, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KUPUJĄCEGO na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru. Przy tym zgodnie z ustawą KUPUJĄCY od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

3. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAJĄCY.

4. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAJĄCY.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. SPRZEDAJĄCY chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.

2. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY.

3. KUPUJĄCY ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. W razie wykazania przez KUPUJĄCEGO, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

5. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług wymienionych w I pkt. 3

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO.

7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Treść stron internetowych SPRZEDAJĄCEGO wymienionych w punkcie I podpunkt 1, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAJĄCY wyrazi na to pisemną zgodę.

2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

IX. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego activeshop.pl jest powszechnie dostępny na stronie activeshop.pl i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
1264
Kategorii:
128
Nowości:
0
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
© HALTIA REHABILITACJA & ORTOPEDIA ©  
{nocache:f50e90df34133649fa63a5f9921eeab0#0}
Sklep internetowy Shoper.pl